ਅਗੇਤਰ-ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ( Agetar shabd ), ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ (pichhetar shabd), ਅਗੇਤਰਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ( Agetar pichhetar in punjabi), ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਯਾ ਹੈ|

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਉਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਛੇਤਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ, ਊਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ:-

  • ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇਨਿਰਾਦਰ = ਨਿਰ + ਆਦਰ, ਨਿਗੁਣਾ-ਨਿ + ਗੁਣਾ ਆਦਿ।
  • ਪਿਛੇਤਰ ਲਗ ਕੇਕਦਰਦਾਨ = ਕਰਦ + ਦਾਨ, ਸੇਹਤਮੰਦ ਸੇਹਤ + ਮੰਦ ਆਦਿ|
  • ਦੋਵੇਂ ਲੱਗ ਕੇਸਫ਼ਲਤਾ = ਸ + ਫਲ + ਤਾ ਆਦਿ।

ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ in punjabi (Prefixes)

ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦਅਗੇਤਰ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਉਸਾਰਣਾ, ਉੱਬਲਣਾ, ਉਭਰਨਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ।
ਉਪ (ਛੋਟਾ)ਉਪਨਾਮ, ਉਪ-ਮੰਤਰੀ, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਰਾਲਾ।
ਉਪ (ਵੱਡਾ)ਉਪਜਾਊ, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਰਾਲਾ
ਉਨ (ਘਟ)ਉਨੱਤੀ, ਉਨੀਂਦਰਾ, ਉਨਤਾਲੀ, ਉਨਾਸੀ
ਅ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ)ਅਕੱਥ, ਅਕਹਿ, ਅਸਫਲ, ਅਜਿੱਤ, ਅਸਮਰਥ, ਅਨਾਥ।
ਅਨ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ)ਅਣਜਾਣ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਹੋਂਦ, ਅਣਥੱਕ, ਅਣਡਿੱਠ
ਅਪ (ਬੁਰਾ)ਅਪਸ਼ਗਨ, ਅਪਮਾਨ, ਅਪਕੀਰਤ, ਅਪਸ਼ਬਦ,
ਔ (ਬੁਰਾ)ਔਗੁਣ, ਔਗਤ
ਅੱਧ (ਅੱਧਾ)ਅੱਧਮੋਇਆ, ਅੱਧਪੱਕਿਆ, ਅੱਧਰੰਗ, ਅੱਧਵਾਣੇ
ਸੂ (ਚੰਗਾ)ਸੁਚੱਜਾ, ਸਰੂਪ, ਸਪੁੱਤਰ, ਸੁੰਗਧ,
ਸਬ (ਛੋਟਾ)ਸਬ-ਜੱਜ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਸਹਿ (ਨਾਲ)ਸਹਿਪਾਠੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਮਤ
ਸੌ (ਬਰਾਬਰ)ਸੰਯੋਗ, ਸੰਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਗਠਨ
ਸ੍ਰ. ਸਵੈ (ਆਪਣਾ)ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈਦੇਸ਼, ਸਵੈਮਾਨ,
ਸ਼ਾਹ (ਵੱਡਾ)ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਖਰਚ
ਹਮ (ਬਰਾਬਰ)ਹਮਰਾਜ, ਹਮਰਾਹੀ, ਹਮਉਮਰ, ਹਮਦਰਦ, ਹਮਸ਼ਕਲ
ਕੁ (ਬੁਰਾ)ਕੁਕਰਮ, ਕੁਰੂਪ, ਕੁਸੰਗ।
ਕਲ (ਭੈੜਾ)ਕਲਜੁਗ, ਕਲਮੂੰਹਾ, ਕਲਜੋਗਣ, ਕਲਦਾਰ
ਗੈਰ (ਬਿਗਾਨਾ)ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
ਖ਼ੁਸ਼ (ਚੰਗਾ)ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਖ਼ੁਸ਼-ਤਬੀਅਤ, ਖੁਸ਼ਬੂ
ਚੁ (ਚਾਰ)ਚੁਕੰਨਾ, ਚੁਬਾਰਾ, ਚੁਫ਼ੇਰਾ, ਚੁਆਨੀ।
ਚੌ (ਚਾਰ)ਚੌਪਾਇਆ, ਚੌਰਸਤਾ, ਚੌਰਸ, ਚੌਕੜੀ।
ਦੂਰ (ਬੁਰਾ)ਦੁਰਗੰਧ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਦੁਰਜਨ, ਦੁਰਗਤ
ਦੁ (ਦੋ)ਦੁਬਾਰਾ, ਦੁਮੂੰਹਾ, ਦੁਵੱਲਾ, ਦੁੱਹਖਤ
ਨਿ (ਨਾਂਹਵਾਜ਼ੁਕ)ਨਿਸੰਗ, ਨਿਗੁਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਨਿਡਰ, ਨਿਧੜਕ
ਨਿਸ਼ (ਬਿਨਾਂ)ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ
ਨਿਹ (ਬਿਨਾਂ)ਨਿਹਚਲ, ਨਿਹਕਲੰਕ, ਨਿਹਫ਼ਲ, ਨਿਹਕਾਮ
ਨਾ (ਬਿਨਾਂ)ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਾਲਾਇਕ, ਨਾਮੁਰਾਦ, ਨਾਖੁਸ਼।
ਪ੍ਰ (ਵੱਡਾ)ਪ੍ਰਬਲ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ, ਪਰਮਾਣ, ਪਰ-ਸੁਆਰਥ
ਪਰ (ਪਰਾਇਆ)ਪਰਦੇਸ, ਪਰ-ਅਧੀਨ, ਪਰਮਾਣ, ਪਰ-ਸੁਆਰਥ
ਮਹਾ (ਵੱਡਾ)ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਜਨ।
ਮਹਾਂ (ਵੱਡਾ)ਮਹਾਮੂਰਖ, ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧ, ਮਹਾਂ-ਬਲੀ।
ਬਾ (ਸਣੇ)ਬਾਅਦਬ , ਬਾਇੱਜਤ, ਬਾਰੌਣਕ, ਬਾਅਸੂਲ
ਪੜ (ਇਕ ਦਰਜਾ ਪਿੱਛੇ)ਪੜਦਾਦਾ, ਪੜਨਾਨਾ, ਪੜਪੋਤਾ, ਪੜਛੱਤੀ
ਬੇ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ)ਬੇਇਮਾਨ , ਬੇਪਰਵਾਹ ,ਬੇਕਸੂਰ , ਬੇਗੁਨਾਹ, ਬੇ-ਔਲਾਦ
ਬਦ (ਬੁਰਾ)ਬਦਸ਼ਕਲ, ਬਦਅਕਲ, ਬਦਨਾਮ, ਬਦਜ਼ਾਤ ,-ਬਦਸੂਰਤ, ਬਦ-ਅਸੀਸ, ਬਦਬੂ।
ਮਨ (ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ)ਮਨਸੁੱਖ, ਮਨਘੜਤ, ਮਨਖੱਟੂ, ਮਨਰਾਹ।
ਲਾ (ਬਿਨਾਂ)ਲਾਜਵਾਬ, ਲਾਪਤਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ, ਲਾਇਲਾਜ।
ਵਿ (ਨਾਂਵ ਵਾਚਕ)ਵਿਕਾਰ, ਵਿਯੋਗ, ਵਿਪਰੀਤ, ਵਿਚਾਰਾ।
ਵਿ (ਖ਼ਾਸ, ਬਹੁਤ)ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਨਾਸ਼।
Agetar pichhetar in punjabi

ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ in punjabi

ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦਅਗੇਤਰ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਕਮਾਊ, ਵਿਕਾਊ, ਖਾਊ, ਭੜਕਾਊ
ਖਾਓ, ਪਿਓ, ਗੁਆਓ, ਖੜਾਓ, ਕਮਾਓ
ਅਈਮੁਰਮਈ, ਵਿਸ਼ੱਈ, ਮੁਗ਼ਲਈ, ਸ਼ੱਰਈ।
ਆਉਦਬਾਉ, ਫੈਲਾਉ, ਚੜਾਉ, ਵਰਤਾਉ
ਆਈਗਹਿਰਾਈ, ਬੁਰਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਗੁਰਿਆਈ।
ਅਈਆਰਵੱਈਆ, ਗਵੱਈਆ, ਭਣਵਈਆ, ਉਸਰੱਈਆ।
ਆਕਚਾਲਾਕ, ਤੈਰਾਕ, ਖਤਰਨਾਕ, ਗ਼ਮਨਾਕ
ਆਨੀਅਗਿਆਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਜਬਾਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ
ਆਣੀਜਿਠਾਣੀ, ਦਿਰਾਣੀ, ਚੌਧਰਾਣੀ, ਖਤਰਾਣੀ
ਅਹਿਰਾਕਛਹਿਰਾ, ਇਕਹਿਰਾ, ਦੁਪਹਿਰਾ, ਸੁਨਹਿਰਾ।
ਆਰਚਮਤਕਾਰ, ਦਾਤਾਰ, ਲੁਹਾਰ, ਚਮਾਰ
ਆਲੂਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਝਗੜਾਲੂ, -ਸ਼ਰਮਾਲੂ
ਆਲਕਿਰਪਾਲ, ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਤਪਾਲ
ਆਵਲੀਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਸ਼ੌਕਤਾਵਲੀ, ਬੰਸਾਵਲੀ, ਚਿਤਰਾਵਲੀ
ਆਉਦਬਾਉ, ਫੈਲਾਉ, ਵਰਤਾਓ।
ਆਵਣਸਜਾਵਟ, ਥਕਾਵਟ, ਫੁਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ
ਈਨਸ਼ੌਕੀਨ, ਰੰਗੀਨ, ਮਲੀਨ, ਕੁਲੀਨ
ਏਲੀਹਥੇਲੀ, ਗੁਲੇਲੀ, ਚਮੇਲੀ, ਰਵੇਲੀ
ਈਲਾਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਰੰਗੀਲਾ, ਭੜਕੀਲਾ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ
ਏਰਾਹਨ੍ਹੇਰਾ, ਸਵੇਰਾ, ਲੁਟੇਰਾ, ਚੰਗੇਰਾ।
ਈਆਟਕਸਾਲੀਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਦੁਸਾਲੀਆ
ਖਟਾਸ, ਮਿਠਾਸ, ਨਿਕਾਸ
ਸਾਜ਼ਘੜੀਸਾਜ਼, ਜਿਲਦਸਾਜ਼, ਜਾਲਸਾਜ਼
ਸਤਾਨਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਹਾਰੀਲੱਕੜਹਾਰੀ, ਟੂਣੇਹਾਰੀ, ਲਿਖਣਹਾਰੀ।
ਹਾਰਹੋਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਰੱਖਣਹਾਰ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ
ਹੀਣਕਰਮਹੀਣ, ਬਲਹੀਣ, ਧਨਹੀਣ, ਰੂਪਹੀਣ
ਲੇਖਕ, ਪਾਠਕ, ਬਾਲਕ, ਪਾਲਕ, ਸਮਾਜਕ
ਕਾਰੀਫੁੱਲਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਗੁਣਕਾਰੀ
ਕਾਰਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ
ਖ਼ੋਰਹਰਾਮਖ਼ੋਰ, ਚੁਗਲਖ਼ੋਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ,
ਗੀਰਵਾਨਗੀ, ਦਿਲੱਗੀ, ਗੰਦਗੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ
ਗੀਰਰਾਹਗੀਰ, ਆਲਮਗੀਰ, ਦਿਲਗੀਰ
ਗਰਜ਼ਾਦੂਗਰ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ
ਗਾਰਯਾਦਗਾਰ, ਮਦਦਗਾਰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਚਾਰੀਲੋਕਾਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ
ਚੀਖਜਾਨਚੀ, ਤੋਪਚੀ, ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ
ਣਾਘਟਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਵੇਖਣਾ
ਣ, ਪੰਜਾਬਣ, ਪੁਜਾਰਨ, ਜੋਗਨ, ਗੁਆਂਢਣ
ਣੀਸੰਤਣੀ, ਨੱਟਣੀ, ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਤੱਕਣੀ
ਨਾਕਰਨਾ, ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ
ਨੀਕਰਨੀ, ਭਰਨੀ, ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਫਕੀਰਨੀ
ਸੰਗਤ, ਪੰਡਤ, ਰੰਗਤ
ਤਾਮੰਗਤਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ
ਤਾਈਮਿੱਤਰਤਾਈ, ਮੂਰਖਤਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ
ਦਾਰਜ਼ਮਾਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ
ਦਾਨਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਫੁੱਲਦਾਨ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ
ਦਾਇਕਅਸਰਦਾਇਕ, ਸੁਖਦਾਇਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ, ਦੁਖਦਾਇਕ
ਪਣਬਚਪਣ, ਭੋਲਾਪਣ, ਵੱਡਪਣ, ਬਾਲਪਣ
ਪੁੱਣਾਸਾਊਪੁਣਾ, ਢੀਠਪੁਣਾ, ਗੁੰਡਪੁਣਾਂ, ਮੁੰਡਪੁਣਾਂ
ਬਾਨਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੀਆਬਾਨ, ਬਾਗ਼ਬਾਨ
ਬਾਜ਼ਚਾਲਬਾਜ਼, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜੂਏਬਾਜ਼, ਜੰਗਬਾਜ਼
ਮਾਰਚੂਹੇਮਾਰ, ਮੱਛਰਮਾਰ, ਬਿੱਲੀਮਾਰ, ਸ਼ੇਰਮਾਰ
ਮੰਦਅਕਲਮੰਦ, ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ
ਮਾਨਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿੰਦਲ, ਦਿਆਲ
ਲੂਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ, ਸ਼ਰਮਾਲੂ
ਲਾਅਗਲਾ, ਪਿਛਲਾ, ਲਾਡਲਾ, ਉਹਲਾ
ਵਾਜਲਵਾ, ਬੁਲਾਵਾ, ਭੁਲਾਵਾ, ਵਿਖਾਵਾ
ਵਾਂਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖਵਾਂ, ਮੰਗਵਾਂ, ਚੋਣਵਾਂ
ਵਰਤਾਕਤਵਰ, ਨਾਮਵਰ, ਜਾਨਵਰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ
ਵਟਸਜਾਵਟ, ਫੁਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ
ਵੰਤੀਲਾਜਵੰਤੀ, ਤੇਜ਼ਵੰਤੀ, ਬਲਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ
ਵੰਦਲੋੜਵੰਦ, ਸ਼ਕਲਵੰਦ, ਭਾਈਵੰਦ
ਵਾਨਬਲਵਾਨ, ਰਥਵਾਨ, ਕੋਚਵਾਨ, ਸੋਝੀਵਾਨ
ਵਾਲਕੋਤਵਾਲ, ਭਾਈਵਾਲ, ਮਹੀਂਵਾਲ
ਵੀਤਪੱਸਵੀ, ਧਾੜਵੀ, ਬੁਲਾਵੀ
ਵਾਲਾਦੁੱਧਵਾਲਾ, ਵਾਜੇਵਾਲਾ, ਸਬਜੀਵਾਲਾ
ਭੁੱਖੜ, ਛੁੱਟੜ, ਪੱਗੜ
ੜਾਬੱਚੜਾ, ਚਰਖੜਾ, ਤਕੜਾ, ਬੱਢੜਾ
ੜੀੜੀ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਛਾਬੜੀ, ਕੋਠੜੀ
Agetar pichhetar in punjabi

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿਓ?

ਉਤਰ– ਉਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਛੇਤਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ
ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦਾਹਰਣ- ਉਸਾਰਣਾ, ਉੱਬਲਣਾ, ਉਭਰਨਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ
ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦਾਹਰਣ – ਖਾਓ, ਪਿਓ, ਗੁਆਓ, ਖੜਾਓ, ਕਮਾਓ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਵੰਤੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ?

ਉਤਰ– ਲਾਜਵੰਤੀ, ਤੇਜ਼ਵੰਤੀ, ਬਲਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ 10 ਉਦਾਹਰਣ ਦਸੋ?

ਉਤਰ– ਅਸਰਦਾਇਕ, ਸੁਖਦਾਇਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ, ਦੁਖਦਾਇਕ, ਸਜਾਵਟ, ਫੁਲਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ, ਚੂਹੇਮਾਰ, ਮੱਛਰਮਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ 10 ਉਦਾਹਰਣ ਦਸੋ?

ਉਤਰ– ਅਕੱਥ, ਅਕਹਿ, ਅਸਫਲ, ਅਜਿੱਤ, ਅਸਮਰਥ, ਅਨਾਥ, ਉਸਾਰਣਾ, ਉੱਬਲਣਾ, ਉਭਰਨਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਕਾਰੀ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਸੋ?

ਉਤਰ– ਫੁੱਲਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਗੁਣਕਾਰੀ

Leave a comment