ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ (bhute shabda di tha ek shabd in punjabi) , ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਯਾ ਹੈ |

ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ (Substituting a single word for a group of words)

ਵਾਕਿਆਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਥੱਕੇਅਣਥੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਅਣਖੀਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਸੇਅਦਿੱਖ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇਉਦਾਰਚਿਤ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇਅੰਤਰਜਾਮੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਅਜਿੱਤ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇਅਗਿਆਨੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇਕ੍ਰਿਤਗ
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇਅਭੁੱਲ
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਅਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਠਅਖੰਡ-ਪਾਠ
ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਏਅਫ਼ੀਮੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਆਸਤਕ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਨਾਸਤਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾਆਤਮ-ਘਾਤ
ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇਔਂਤਰਾ
ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਸੌਂਤਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ Iਸਮਕਾਲੀ
bhute shabda di tha ek shabd in punjabi

ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ

ਵਾਕਿਆਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਸੌਂਪ ਦਾ ਬੱਚਾਸਪੋਲੀਆ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਸਰਬ-ਗਿਆਤਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਅਮਿੱਤ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਅਲੱਖ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਅਮੋੜ
ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਮਸਤ-ਮਲੰਗ ਹੋਵੇਅਲਬੇਲਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇਅੱਲ੍ਹੜ
ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਆਸ਼ਾਵਾਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਔੜ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇਆਕੀ
ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਸ਼ਹੀਦ
ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਛਪੇਸਪਤਾਹਿਕ
ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇਸਤੀ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰੂਚੀਆਂ ਹੋਣਅਗਰਗਾਮੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਸਰਬ ਭੁੱਖੀ
ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਹੋਵੇਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ‘ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ
bhute shabda di tha ek shabd in punjabi

ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ

ਵਾਕਿਆਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਸਰਾਫ਼
ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਜੌਹਰੀ
ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾਸੂਹੀਆ
ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾਸੁਆਰਥੀ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਲਏਸਾਮੀ
ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜ ਕਰਨਲੋਕ-ਰਾਜ
ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਕਬਰਿਸਤਾਨ
ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਵੀਂਸੌਂਕਣ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀਪੱਤਰ
ਲੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾਸੂਰਮਾ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ‘ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਹੈਂਸਿਆਰਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਨਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਹੋਣਹਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚੇਕੰਜੂਸ, ਸ਼ੂਮ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚੁਰਾਏਕੰਮਚੋਰ
bhute shabda di tha ek shabd in punjabi

bhute shabda di tha ek shabd pdf

ਵਾਕਿਆਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾਪੱਥਰ ਕਸੌਟੀ
ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ ਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾਕਟੌੜ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਏਸਰੂਪ
ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾਵਿਹਲੜ
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਰੇਤਲੀ ਹੋਏਮੈਰਾ
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਏਕੱਲਰ
ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇਕੁਆਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਬਾਲ ਵਿਧਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾਲੜੀ, ਗਲਾਪੜ
ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗੁਣਗੁਣਾ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਏਛੜਾ
ਦੂਜਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਖੜਪੈਂਚ
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੁਣਕਾਰੀ
ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇਘੁਮਿਆਰ
ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਝ ਕੇ ਪੱਠੇ ਚਰੇਚਾਰੂ
ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਘੇਸਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਚਿੜਚਿੜਾ
ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰਚੁਪਾਇਆ
bhute shabda di tha ek shabd in punjabi

punjabi bhute shabda layi ek shabd

ਵਾਕਿਆਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰਦੁਪਾਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗ਼ੁਸੈਲਾ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਏਨਹਿਰੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਕਰੇਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰ
ਚੰਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾਕੁਮਾਰ, ਮੋਚੀ
ਜਿਥੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਚੁਰਸਤਾ
ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਛਿੰਦਾ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰੇਛੇਕਿਆ
ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਛੁੱਟੜ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਏਜਮਾਂਦਰੂ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਜਲ ਜੀਵ
ਉਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀਜੁੰਡਲੀ
ਹੌਲੀ ਤੁਰਣ ਵਾਲਾਜੂੰ ਤੋਰ
ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਜਗਤ ਗੁਰੂ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਏਜ਼ਨਾਨਾ
ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਜੰਮੇ ਦੋ ਬੱਚੇਜੌੜੇ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਝੁਡੂ
ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ਾਨਾ
ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਟਕਸਾਲ
bhute shabda di tha ek shabd in punjabi

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ?

ਉਤਰ– ਝੁਡੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਏ?

ਉਤਰ– ਜਮਾਂਦਰੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ?

ਉਤਰ– ਸ਼ਾਮਲਾਟ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏ?

ਉਤਰ– ਔੜ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ?

ਉਤਰ– ਸੂਹੀਆ

Leave a comment