ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (kriya visheshan di pribhasha ate kisma), ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ( kriya visheshan di pribhasha ) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ( kriya visheshan di kisma ) ਨੂੰ ਸੋਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਯਾ ਹੈ|

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-

 1. ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ
 2. ਰਾਮ ਅਤਿ ਚੰਗਾ ਦੌੜਾਕ ਹੈ।
 3. ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਿਆ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

kriya visheshan di kisma

ਕਿਰਿਆ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਕਾਲ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
2.ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
3.ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਪ੍ਰਕਾਰ
4.ਮਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
5.ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
6.ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
7.ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
8.ਤਾਕੀਦ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
kriya visheshan di pribhasha ate kisma

ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਕਾਲ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Time)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਜਿਵੇਂ-

 1. ਅੱਜ
 2. ਕੱਲ੍ਹ
 3. ਪਰਸੋਂ
 4. ਹੁਣ
 5. ਸਵੇਰੇ
 6. ਦੁਪਹਿਰੇ
 7. ਕੁਵੇਲੇ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ।
 2. ਉਹ ਕੁਵੇਲੇ ਆਇਆ।
 3. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Place)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-

 1. ਅੰਦਰ
 2. ਬਾਹਰ
 3. ਇਧਰ
 4. ਉਧਰ
 5. ਸੱਜੇ
 6. ਖੱਬੇ
 7. ਨੇੜੇ
 8. ਦੂਰ
 9. ਉੱਤੇ
 10. ਥੱਲੇ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ।
 2. ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।

3. ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of manners)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-

 1. ਹੌਲੀ
 2. ਤੇਜ਼
 3. ਇਵੇਂ
 4. ਕਿਵੇਂ
 5. ਰੁਕ ਕੇ
 6. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਰਾਜੂ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਉਹ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ।

4. ਮਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Quantity)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ|
ਜਿਵੇਂ –

 1. ਕੁਝ
 2. ਘੱਟ
 3. ਵੱਧ
 4. ਬਹੁਤਾ
 5. ਥੋੜਾ
 6. ਜਿੰਨਾ
 7. ਕਿੰਨਾ
 8. ਇੰਨਾ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 • ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਿਉ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਿਉ ਹੈ।

5. ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Numbers)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਜਿਵੇਂ-

 • ਕਈ ਵਾਰੀ
 • ਇਕ ਇਕ
 • ਦੋ-ਦੋ
 • ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ
 • ਘੜੀ-ਮੁੜੀ
 • ਦੁਬਾਰਾ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 • ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Affirmation and Negation)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-

 • ਹਾਂ ਜੀ
 • ਨਹੀਂ ਜੀ
 • ਠੀਕ
 • ਹਾਂ
 • ਨਾ
 • ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ
 • ਜ਼ਰੂਰ
 • ਆਹੋ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
 2. ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ।
 3. ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਏਗਾ।

7. ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Cause)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-

 • ਇਸ ਕਰਕੇ
 • ਤਾਂ ਹੀ
 • ਸੋ
 • ਕਿਉਂਕਿ
 • ਕਿਉਂਜੁ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
 2. ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਲਈ।
 3. ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ।

8. ਤਾਕੀਦ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adverb of Emphasis)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਜਾਂ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ-

 • ਹੀ
 • ਵੀ
 • ਤਾਂ
 • ਤੇ
 • ਬਿਲਕੁਲ
 • ਬੇਸ਼ਕ

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।
 2. ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆ ਜਾਉ।
 3. ਉਹ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ (Avastha)

kriya visheshan di avshtha

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਸਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ
2.ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵਸਥਾ
3.ਯੋਜਕੀ ਅਵਸਥਾ
kriya visheshan di pribhasha ate kisma

1. ਸਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ (Simle Avastha)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ।
 2. ਉਹ ਅੱਜ ਆਏਗਾ।
 3. ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਚਲ ਪਈ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵਸਥਾ (Interrogative Avastha )

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ?
 2. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?
 3. ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ?

3. ਯੋਜਕੀ ਅਵਸਥਾ (Conjunctive Avastha)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਊਹ ਯੋਜਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ|

 1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ।
 2. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਉਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਵੀ ਜਾਏਗਾ।
 3. ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਲਾਕ ਹੈ ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਕਿਰਿਆ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਨੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨ?

ਉਤਰ ਕਿਰਿਆ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਕਾਲ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ-ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਮਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਿਣਤੀ, ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਤਾਕੀਦ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਜਾਂ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ|

2 thoughts on “ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ”

Leave a comment