ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ in Punjabi

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਗ (Ling in punjabi), ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ (Ling di pribhasha), ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ling di kisma) ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੜਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਯਾ ਗਯਾ ਹੈ|

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਾਂਵੇਂ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ||
ਜਿਵੇਂ

 • ਸ਼ੇਰ
 • ਮੋਰ
 • ਕਵੀ
 • ਧੋਬਣ
 • ਢੋਲ
 • ਪੱਖੀ

ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

 1. ਕੁੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
 2. ਮੋਰ ਪੈਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 3. ਪੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਕਾ ਵਿਚਲੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ ਹਨ।

ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ

ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ling diya kisma

ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਪੁਲਿੰਗ
2.ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
Ling in punjabi

1. ਪੁਲਿੰਗ


ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ|
ਜਿਵੇਂ-

 • ਮੁੰਡਾ
 • ਘੋੜਾ
 • ਮਾਲੀ
 • ਸੁਨਿਆਰਾ
 • ਕਵੀ

ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ|

 1. ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।
 2. ਸੋਟਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਕਾ ਵਿਚਲੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ

2. ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ|
ਜਿਵੇਂ

 • ਕੁੜੀ
 • ਗਾਂ
 • ਸ਼ੇਰਨੀ
 • ਭਗਤਣੀ
 • ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ

ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

 1. ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 2. ਇਹ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਕਾ ਵਿਚਲੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ

 • ਕਾਰ
 • ਕੁਰਸੀ
 • ਸੋਟਾ
 • ਕਿਤਾਬ
 • ਚਰਖਾ
 • ਢੋਲ
 • ਢੋਲਕੀ
 • ਕਹੀ
 • ਪਤੀਲਾ
 • ਪਤੀਲੀ
 • ਟੋਪ
 • ਟੋਪੀ

ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨਿਯਮ |

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਨ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ|

1. ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸੁਨਿਆਰਸੁਨਿਆਰੀ
ਬਾਂਦਰਬਾਂਦਰੀ
ਕਬੂਤਰਕਬੂਤਰੀ
ਗੁੱਜਰਗੁੱਜਰੀ
ਘੁਮਿਆਰਘੁਮਿਆਰੀ
ਕੁੱਕੜਕੁੱਕੜੀ
ਬਘਿਆੜਬਘਿਆੜੀ
ਲੂੰਬੜਲੂੰਬੜੀ
ਗਿੱਦੜਗਿਦੜੀ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਬ੍ਰਾਹਮਣੀ
ਵਕੀਲਵਕੀਲਣੀ
ਤਰਖਾਣਤਰਖਾਣੀ
ਹੱਡਹੱਡੀ
ਟੋਪਟੋਪੀ
ਹਿਰਨਹਿਰਨੀ
ਜੱਟਜੱਟੀ
ਬੱਦਲਬੱਦਲੀ
ਭੂੰਡਭੂੰਡੀ
Ling in punjabi

2. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ‘ ਨੀ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸੂਰਸੂਰਨੀ
ਮੋਰਮੋਰਨੀ
ਸੇਵਾਦਾਰਸੇਵਾਦਾਰਨੀ
ਸਰਦਾਰਸਰਦਾਰਨੀ
ਲੁਹਾਰਲੁਹਾਰਨੀ
ਠੇਕੇਦਾਰਠੇਕੇਦਾਰਨੀ
ਠਾਣੇਦਾਰਠਾਣੇਦਾਰਨੀ
ਸ਼ੇਰਸ਼ੇਰਨੀ
ਹੌਲਦਾਰਹੌਲਦਾਰਨੀ
Ling in punjabi

3. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਣੀ ’ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸਾਧਸਾਧਣੀ
ਸੱਪਸੱਪਣੀ
ਉਸਤਾਦਉਸਤਾਦਣੀ
ਰਿੱਛਰਿੱਛਣੀ
ਕੁੜਮਕੁੜਮਣੀ
ਵਕੀਲਵਕੀਲਣੀ
ਸੰਤਸੰਤਣੀ
ਭਗਤਭਗਤਣੀ
ਊਠਊਠਣੀ
Ling in punjabi

4. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਗਾਇਕਗਾਇਕਾ
ਅਧਿਆਪਕਅਧਿਆਪਿਕਾ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਉਪਦੇਸ਼ਿਕਾ
ਲੇਖਕਲੇਖਿਕਾ
ਨਾਇਕਨਾਇਕਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ
Ling in punjabi

5. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ’ ਲਾ ਕੇ|

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਦਿਓਰਦਿਓਰਾਣੀ
ਪੰਡਤਪੰਡਤਾਣੀ
ਨੌਕਰਨੌਕਰਾਣੀ
ਸੇਠਸੇਠਾਣੀ
ਜੇਠਜੇਠਾਣੀ
ਮਾਸਟਰਮਾਸਟਰਾਣੀ
Ling in punjabi

6. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ‘ ੜੀ’ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਖੰਭਖੰਬੜੀ
ਸੰਦੂਕਸੰਦੂਕੜੀ
ਬਾਲਬਾਲੜੀ
ਪੱਗਪੱਗੜੀ
ਚੰਮਚਮੜੀ
Ling in punjabi

ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ pdf

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰਨ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

1. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ( ਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ( ੀ) ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਘੋੜਾਘੋੜੀ
ਤੋਤਾਤੋਤੀ
ਮਾਮਾਮਾਮੀ
ਚਾਚਾਚਾਚੀ
ਦਾਦਾਦਾਦੀ
ਪੱਖਾਪੱਖੀ
ਟੋਲਾਟੋਲੀ
ਸੋਟਾਸੋਟੀ
ਕਿਰਲਾਕਿਰਲੀ
ਬੱਚਾਬੱਚੀ
ਨਾਨਾਨਾਨੀ
ਕੁੱਤਾਕੁੱਤੀ
Ling in punjabi

2. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਨ’ ਲਾ ਕੇ|

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸਪੇਰਾਸਪੇਰਨ
ਠਠੇਰਾਠਠੇਰਨ
ਹਤਿਆਰਾਹਤਿਆਰਨ
ਮਛੇਰਾਮਛੇਰਨ
ਲੁਟੇਰਾਲੁਟੇਰਨ
ਭਠਿਆਰਾਭਠਿਆਰਨ
Ling in punjabi

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

1. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਗੁਆਂਢੀਗੁਆਂਢਣ
ਸਾਥੀਸਾਥਣ
ਧੋਬੀपेघट
ਦਰਜ਼ੀਦਰਜਣ
ਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬਣ
ਮਾਲੀਮਾਲਣ
ਸ਼ਹਿਰੀਸ਼ਹਿਰਨ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਕਸ਼ਮੀਰਨ
ਖਿਡਾਰੀਖਿਡਾਰਨ
Ling in punjabi

2. ਅਖੀਰਲੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ‘ ਣ’ ਲਾ ਕੇ

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਨਾਈਨਾਇਣ
ਕਸਾਈਕਸਾਇਣ
ਸ਼ੁਦਾਈਸ਼ੁਦਾਇਣ
ਅਰਾਈਅਰਾਇਣ
ਹਲਵਾਈਹਲਵਾਇਣ
ਈਸਾਈਈਸਾਇਣ
Ling in punjabi

3. ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਨ’ ਜਾਂ ‘ ਨੀ’ ਲਾ ਕੇ|

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰੀਸ਼ਹਿਰਨ
ਜੁਆਰੀਜੁਆਰਨ
ਪਤੀਪਤਨੀ
ਲਿਖਾਰੀਲਿਖਾਰਨ
ਖਿਡਾਰੀਖਿਡਾਰਨ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਕਸ਼ਮੀਰਨ
Ling in punjabi

ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ|

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਸੁਹਰਾਸੱਸ
ਭੂਤਚੁੜੇਲ
ਬਾਪੂਬੇਬੇ
ਬਲਦਗਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਮਲਕਾ
ਮਿੱਤਰਸਹੇਲੀ
ਪਿਓਮਾਂ
ਗਭਰੂਮੁਟਿਆਰ
ਭਰਾਭੈਣ
ਮੁੰਡਾਕੁੜੀ
ਫੁੱਫੜਭੂਆ
ਲਾੜਾਵਹੁਟੀ
ਨਰਮਾਦਾ
ਤਾਇਆਤਾਈ
ਸਾਹਿਬਮੇਮ
ਮਰਦਔਰਤ
ਪੁੱਤਰਧੀ
ਵਰਕੰਨਿਆ
Ling in punjabi

ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ (ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਪੁਲਿੰਗ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)

ਪੁਲਿੰਗਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
ਪੱਖਾਪੱਖੀ
ਕੜਾਹਾਕੜਾਹੀ
ਪਤੀਲਾਪਤੀਲੀ
ਖਾਲਥਾਲੀ
ਚਮਚਾਚਮਚੀ
ਮੁੱਖਮੁੱਖੀ
ਛੁਰਾਛੁਰੀ
ਟੋਕਰਾਟੋਕਰੀ
ਕੌਲਾਕੌਲੀ
ਰੰਬਾਰੰਬੀ
ਡੱਬਾਡੱਬੀ
ਕੜਛਾਕੜਛੀ
ਬਾਟਾਬਾਟੀ
ਘੜਾਘੜੀ
ਪਹਾੜਪਹਾੜੀ
Ling in punjabi

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ :-
ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ :-

 • ਮਕਾਨ
 • ਤੇਲ
 • ਮੀਂਹ
 • ਸੂਰਜ
 • ਲੋਹਾ
 • ਸ਼ੀਸ਼ਾ
 • ਅਨਾਜ
 • ਗਗਨ
 • ਪਿਆਰ
 • ਕਰੋਧ
 • ਪਾਣੀ
 • ਹੰਕਾਰ
 • ਪਤਾਲ
 • ਚੰਦ
 • ਜੰਗ
 • ਅਸਲ
 • ਬੰਬ
 • ਕਲੇਸ਼
 • ਧੀਆਨ

ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ –

 • ਗਿਰਝ
 • ਇੱਲ
 • ਜੂੰ
 • ਅੰਗ
 • ਸ਼ਾਤੀਂ
 • ਤਸਵੀਰ
 • ਹਵਾ
 • ਧਰਤੀ
 • ਕੰਧ
 • ਮੁਰਗਾਬੀ
 • ਕਾਰ
 • ਰਜ਼ਾਈ
 • ਚਾਦਰ
 • ਜ਼ੋਕ
 • ਕੋਇਲ
 • ਇਮਾਰਤ
 • ਰੁੱਤ
 • ਮਿਠਾਸ
 • ਸਲੇਟ
 • ਭੋਂ
 • ਸ਼ਾਂਤੀ
 • ਬਿਜਲੀ
 • ਛਾਂ

ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਜਿਵੇਂ

 • ਮੈਂ
 • ਅਸੀਂ
 • ਉਹ
 • ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। (ਪੁਲਿੰਗ)
  ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। (ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)
 • ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੁਲਿੰਗ)
  ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)
 • ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਪੁਲਿੰਗ)
  ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ (ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)
 • ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। (ਪੁਲਿੰਗ)
  ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। (ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ)

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉੱਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਾਂਵੇਂ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ||

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉੱਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉੱਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ– ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ 5 ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੋ?

ਉੱਤਰ– ਮੁੰਡਾ, ਘੋੜਾ, ਮਾਲੀ, ਸੁਨਿਆਰਾ, ਕਵੀ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ 5 ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੋ?

ਉੱਤਰ– ਕੁੜੀ, ਗਾਂ, ਸ਼ੇਰਨੀ, ਭਗਤਣੀ, ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ?

ਉੱਤਰ– ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਾਦਾ ਕਾਂ

2 thoughts on “ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ in Punjabi”

Leave a comment