ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ

Bahu arthak shabd in punjabi

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ (Bahu arthak shabd in punjabi) ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਯਾ ਹੈ| ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ … Read more

ਅਖਾਣ in punjabi

Akhan in punjabi

ਅਖਾਣ (Akhan in punjabi) ਉਹ ਸੰਜਮਮਈ ਅਤੇ ਲੈਅ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ … Read more

ਅਗੇਤਰ-ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ

Agetar pichhetar in punjabi

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ( Agetar shabd ), ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ (pichhetar shabd), ਅਗੇਤਰ–ਪਿਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ( Agetar pichhetar in punjabi), ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰ … Read more