ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ | Yojak di pribhasha ate kisma

Yojak di pribhasha ate kisma : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ( yojak di pribhasha),ਯੋਜਕ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾਂ (yojak diya kisma), ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਯਾ ਹੈ |

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ ਯੋਜਕ ‘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ:-

 • ਪਰ
 • ਤੇ ਅਤੇ
 • ਕਿਉਂਕਿ
 • ਜਿਹੜਾ
 • ਤਾਂ
 • ਇਸ ਲਈ
 • ਸਗੋਂ

ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

yojak di kisma

ਯੋਜਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ
2.ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ
Yojak di pribhasha ate kisma

ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ‘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਮੋਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ।।
 2. ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
 3. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
 4. ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ|

ਸੋ, ਤੇ, ਅਤੇ, ਪਰ, ਨਾਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਦਿ|

ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ( Vismik chin in punjabi)

ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ
2.ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ
3.ਨਿਖੇਧੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ
4.ਕਾਰਜ-ਬੋਧਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ
Yojak di pribhasha ate kisma

1. ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ (Cumulative Co-ordinative Conjuctions)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਹੈ।
 2. ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
 3. ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਭਰਾ ਹਨ|

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ- ਸਗੋਂ, ਅਤੇ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹਨ। ਨਾਲੇ, ਔਰ ਆਦਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਜਕ ਹਨ।

2. ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ (Alternative Co-ordinative con junctional)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੇ।
 2. ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਵੇ।
 3. ਤੂੰ ਜਾਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ-ਚਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਜਕ ਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ-ਭਾਵੇਂ, ਜਾ-ਜਾ, ਨਾ-ਨਾ ਆਦਿ ਹਨ।

3. ਨਿਖੇਧੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ (Adversative Co-ordinative conjuctions)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਦੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ।
 2. ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।
 3. ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ, ਪਰੰਤੂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਖੇਦੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਧਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਿ ਯੋਜਕ ਹਨ।

4. ਕਾਰਜ-ਬੋਧਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ (Illative co-ordirative conjntions)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਕ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬੋਧਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਹੀਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ।
 2. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ‘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।
 3. ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ, ਤਾਹੀੳ ਤਾਂ, ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਜ-ਬੋਧਕ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਜਕ ਹਨ।

2. ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ (Sub-ordinate conjuctions)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ।
 2. ਰਾਮ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 3. ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

Yojak di pribhasha ate kisma

ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ
1.ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਰਣ
2.ਫਲ-ਵਾਚਕ
3.ਮੰਤਵ-ਵਾਚਕ
4.ਸ਼ਰਤ ਵਾਚਕ
5.ਵਿਰੋਧ-ਵਾਚਕ
6.ਤੁਲਨਾ ਵਾਚਕ
Yojak di pribhasha ate kisma

1. ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਰਣ (Apposition)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸ਼ਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਰਣ-ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 2. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 3. ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ, ‘ ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ ਜੋ, ਕਾਰਣ-ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ।

2. ਫਲ-ਵਾਚਕ (Effect)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਫਲ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ-ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ।
 2. ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਸੀ ਜੁ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ।
 3. ਮੈਂ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ‘ ਕਿ ’, ‘ ਜੂ,’ ਕਿ ਫਲ ਵਾਚਕ ਅਪੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ।

3. ਮੰਤਵ-ਵਾਚਕ (Purpose)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਵ ਵਾਚਕ ਅਪੀਨ ਯੋਜਕ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਉਹ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ।
 2. ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਮਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
 3. ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚਕਿ’, ‘ ਮਤਾਂ’, ‘ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਵ ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ।

4. ਸ਼ਰਤ ਵਾਚਕ (Condition)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਤ ਵਾਂਗ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਵਾਚਕ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ
 2. ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
 3. ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ-ਤਾਂ ‘, ਕਦੀਤਾਂ, ਜੇਕਰ-ਤਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ|

5. ਵਿਰੋਧ-ਵਾਚਕ (Contranst)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ:-

 1. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਘੰਮਡੀ ਨਹੀਂ।
 2. ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ-ਪਰ, ਚਾਹੇ-ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਚਕ ਯੋਜਕ ਹਨ।

6. ਤੁਲਨਾ ਵਾਚਕ (Comparision)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਔਗੁਣਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਤੁਲਨਾ-ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਜਿਵੇ:-

 1. ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਬੀਰਬਲ ਹੋਏ।
 2. ਜੋਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 3. ਮੋਹਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਹੈ ਮਾਨੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿ’ ਅਤੇ ‘ ਮਾਨੋਂ ਤੁਲਨਾ ਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ।

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰ– ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ ਯੋਜਕ ‘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਨੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉਤਰ– ਯੋਜਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
1. ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ 2. ਅਧੀਨ-ਯੋਜਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰ– ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਉਤਰ– ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ?

ਉਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਉਤਰ : ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Leave a comment